KOMBONI W DZISIEJSZYM DNIU

Mozliwosc wspolpracy?

Dane i potrzebne informacje, by wspó?pracowa? w misjach razem z Misjonarzami Kombonianami poprzez ofiary, stypendia, wsparcie finansowe na rzecz projektów humanitarnych. Misjonarze Kombonianie prowadz? swoj? misj? ewangelizacyjn? i wspieraj? integralny rozwój ludów wed?ug charyzmatu ich za?o?yciela, ?w. Daniela Comboniego. Od wielu lat obecni s? w ró?nych krajach (visita i loro siti). Lokalne wydarzenia oddzia?ywaj? na sposób ich dzia?alno?ci. Na rzecz dzie? rozwoju apeluj? do wszystkich osób dobrej woli. Ofiary mo?na przekazywa? poprzez nast?puj?ce konta bankowe, opisuj?c za ka?dym razem nazw? i miejsce danego projektu lub przeznaczaj?c dan? kwot? na…