Aby we wszystkich ludziach umocniło się uczucie braterstwa i przynależności do tej samej rodziny ludzkiej, abyśmy razem budowali wartości sprawiedliwości i pokoju. Ciebie prosimy.